Warunki użytkowania i informacje prawne

Należy uważnie przeczytać poniższe warunki użytkowania. Warunki te dotyczą każdego użytkownika witryny www.comap.pl. Wyświetlanie, przeglądanie i korzystanie z niniejszej witrynę jest równoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem do przestrzegania poniższych warunków użytkowania.

Informacje o podmiocie publikującym

Użytkownik jest połączony z witryną „www.comap.pl” prowadzoną przez COMAP.
Nazwa firmy: COMAP
Kapitał zakładowy: 37 696 905 euro
Firma jest zarejestrowana w Rejestrze Spółek miasta Lyon pod numerem 302 304 068
Adres siedziby: 16, Avenue Paul Santy, 69008 Lyon
Tel.: +33(0)47 87 81 695
E-mail: communication@comap.eu
 
Osoba odpowiedzialna za witrynę:
Osobą odpowiedzialną za niniejszą witrynę jest Pan Laurent Legay, pełniący funkcję dyrektora ds. marketingu Grupy.
Hosting:
Host niniejszej witryny, w tym komputer fizyczny oraz trwałe nośniki danych znajdują się w firmie:
Mayflower
22 rue Tronchet – 69006 Lyon
Tel.: +33(0)4 72 69 82 40
www.agencemayflower.fr

Licencja użytkownika

COMAP upoważnia użytkownika do przeglądania witryny i drukowania lub pobierania informacji publikowanych na tej witryny na osobiste, prywatne i niekomercyjne potrzeby, z zastrzeżeniem, że użytkownik bezwzględnie przestrzega warunków określonych w niniejszym dokumencie, a w szczególności warunków dotyczących praw autorskich, znaków towarowych i wszelkich innych praw własności. Użytkownikowi w szczególności nie wolno w żaden sposób kopiować, odtwarzać, powielać, pobierać, przesyłać lub rozpowszechniać zawartości niniejszej witryny, w tym tekstu, zdjęć, dźwięku i materiałów wideo, bez pisemnej zgody firmy COMAP na potrzeby komercyjne lub użytku publicznego.  Ponadto zawartość tej strony nie może być umieszczana na stronach osób trzecich.
Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik akceptuje w pełni i bez zastrzeżeń ograniczenia i warunki w niej opublikowane.

Informacje techniczne i wykluczenie odpowiedzialności

Pomimo staranności firmy COMAP, informacje zamieszczone w tej witrynie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. W żadnym wypadku COMAP ani jej handlowe spółki zależne nie ponoszą za to odpowiedzialności. COMAP może okresowo wprowadzać ulepszenia i zmiany do produktów i programów opisanych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Firma COMAP przypomina użytkownikom, że korespondencja prowadzona przez Internet nie może być traktowana jako poufna. Użytkownik powinien samodzielnie podjąć odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia swoich danych i/lub oprogramowania przed wirusami krążącymi w Internecie.

Ani firma COMAP, ani żadna osoba trzecia zaangażowana w tworzenie tej strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub następcze szkody powstałe w wyniku dostępu do tej strony. Obejmuje to szkody spowodowane przez wirusy, które mogą zainfekować systemy komputerowe użytkownika.

Ponadto COMAP nie gwarantuje dokładności ani integralności informacji publikowanych na stronach internetowych, do których prowadzą łącza opublikowane przez osoby trzecie.
Wszystkie materiały, narzędzia i zawartość witryny są dostarczane w stanie „jak pokazano” bez wyraźnej lub dorozumianej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, a w szczególności bez jakiejkolwiek gwarancji możliwości zakupu produktu bez naruszenia praw intelektualnych osób trzecich lub przydatności produktu do określonego celu.
COMAP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość niniejszej witryny lub sposobu, w jaki zostanie ona wykorzystana.

Prawa autorskie

Strona oraz wszystkie powiązane z nią prawa są wyłączną własnością firmy COMAP. Wszystkie teksty, komentarze, ilustracje i fotografie, strony, ogólna struktura strony oraz oprawa graficzna i dźwiękowa przedstawione w witrynie www.comap.pl lub stanowiące jej część są chronione prawem autorskim i przepisami prawa regulującymi własność intelektualną i nieuczciwą konkurencję. 
 
Kopiowanie lub pobieranie części lub całości zawartości witryny w celach innych niż do użytku osobistego, na jakimkolwiek nośniku multimedialnym, elektronicznym lub innym jest formalnie zabronione bez uprzedniej i wyraźnej pisemnej zgody COMAP. Zabrania się tworzenia łączy do witryny  www.comap.pl w ramkach lub wielopoziomowych łączach.
 
Każde użycie niezgodne z niniejszymi postanowieniami jest uznawane za naruszenie i podlega karom przewidzianym w przepisach prawa dotyczących własności intelektualnej.

Cechy charakterystyczne

Marki, logotypy, nazwy firm, akronimy lub nazwy handlowe COMAP lub jej partnerów handlowych wymienionych w witrynie www.comap.pl są uznawane za cechy charakterystyczne, których wykorzystywanie bez uprzedniej pisemnej zgody ich właścicieli jest zabronione.

Łącza

Firma COMAP zastrzega prawo do umieszczania w swojej witrynie łącz prowadzących do witryn osób trzecich COMAP nie kontroluje zawartości tych witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
 
Firma COMAP nie jest powiązana z firmami oraz produktami przedstawionymi w witrynach, do których prowadzą łącza opublikowane w witrynie firmy COMAP, a także zastrzega sobie prawo do opublikowania takiej informacji na tej witrynie.  COMAP zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego łącza lub programu ze swojej witryny w dowolnym momencie. Użytkownik odwiedza witryny osób trzecich, do których prowadzą łącza zawarte na tej witrynie, na własne ryzyko.
 
Łącza do tej witryny publikowane przez osoby trzecie powinny prowadzić do strony głównej. Tworzenie łącz do podstron tej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody COMAP jest zabronione.

Pliki cookie

Firma COMAP informuje, że podczas odwiedzin w witrynie na oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych użytkownika mogą być automatycznie instalowane tzw. pliki ciasteczek (ang. cookies). COMAP w szczególności zastrzega sobie prawo do instalowania plików cookie na komputerach użytkowników odwiedzających witrynę  www.comap-group.com. Plik cookie nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale służy do rejestrowania informacji dotyczących czynności związanych z poruszaniem się w przedmiotowej witrynie oraz przeglądaniem jej treści. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojego programu do przeglądania witryn internetowych.
Ponieważ pliki te pośrednio gromadzą dane osobowe użytkownika, ma on prawo do przeglądania, usuwania i modyfikowania swoich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi poniżej w sekcji DANE OSOBOWE.

Dane osobowe

Firma COMAP może rejestrować informacje wprowadzane przez użytkownika. Te informacje mogą być analizowane i przesyłane do różnych działów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych. COMAP może także korzystać z tych informacji podczas wysyłania ofert handlowych. W przypadku braku zgody na takie wykorzystanie danych, użytkownik powinien powiadomić firmę COMAP w formie pisemnej, pisząc na adres podany poniżej.
Ponadto użytkownik ma prawo dostępu, modyfikowania, poprawiania, poprawiania i usuwania danych zgromadzonych w tej witrynie, na warunkach określonych w ustawie nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, plikach danych i swobodach osobistych.
Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik powinien wysłać list na adres:
COMAP SA, 16 avenue Paul Santy, 69008 Lyon, z dopiskiem „for the attention of the Communications Department” (do wiadomości działu ds.  komunikacji) lub wysłać e-mail na adres: communication@comap.eu
W przypadku zauważenia błędów lub pominięć w treści niniejszej witryny, prosimy o powiadomienie firmy COMAP pisząc na adres: communication@comap.eu

O autorach

Witryna została zaprojektowana przez COMAP Group (www.comap-group.com).
Zaprojektowane, stworzone i opracowane przez: Mayflower, doradztwo w zakresie marketingu i komunikacji (www.agencemayflower.fr).

Crédits photos

COMAP, Pegler Yorkshire, Meibes, Broen, Shutterstock, De Wolf Images, Getty Images, Joris Bellenger, Studio N. Bouchut, G. BALY pour COMAP.